Skip to main content

Module 1: Integriteit - de basis

In deze eerste module maak je kennis met achtergronden en ontwikkelingen van het denken over integriteit en organisaties. Je kijkt naar jezelf als een change agent die complexe interventies uitvoert of begeleidt in jouw organisatie. Je leert vanuit een systemisch perspectief naar de integriteit van organisaties te kijken. Je doet een eerste onderzoek naar het integriteitssysteem in je eigen organisatie. Je vormt met jouw collega studenten een leergemeenschap. Binnen je organisatie bespreek je de opdracht waar je gedurende je opleiding in jouw eigen organisatie aan werkt en waarover je leert. Na de module heb je inzicht in de basisbeginselen van het integriteitssysteem, de betekenis daarvan voor jouw organisatie en de specifieke rol van de integriteitscoördinator.

 

Module 2: Preventief werken aan integriteit

In deze opleiding staat het voorkomen van integriteitsschendingen centraal. Hoe kunnen we ons organiseren opdat er zo weinig mogelijk risico is op vergissingen, ‘per-ongeluk’jes, verkeerde inschattingen en overtredingen? Hoe kunnen we de brand voorkomen, zodat er later minder te blussen valt?

Naast kennis, begrip en adviesvaardigheden over de preventie in algemene zin zal er aandacht worden besteed aan de 'goede' deontologische code en manieren om de code levend te maken en te houden in je organisatie. Daarnaast nemen we tijd voor risicobeheersing op het gebied van integriteit en hoe je deze concreet, in je eigen organisatie, concreet vorm kan geven. Je krijgt een instrumentarium aangereikt om de kwetsbaarheden, ‘zwakke plekken’ in de werkprocessen binnen je eigen organisatie in kaart te brengen en te beheersen.

Wens je deze module afzonderlijk te volgen? Schrijf je dan hier in.

 

Module 3: Van klokkenluiden tot bestraffing: het repressieve apparaat

In deze opleiding staat het reageren op (vermoedens van) integriteitsschendingen, de repressieve handhaving, centraal: hoe kunnen we ervoor zorgen dat medewerkers bereid zijn vermoedens te melden en opvolging en bestraffing steeds zorgvuldig en proportioneel is? Het repressieve apparaat is misschien wel het meest kwetsbare luik van het integriteitssysteem, waarbij een kleine fout grote gevolgen kan hebben.

In deze vorming leer je je meldsysteem te analyseren, vorm te geven, te duiden en op zorgvuldige wijze op te volgen/te laten opvolgen. De nieuwe klokkenluidersregeling zal de revue passeren, net als de uitdagingen en beperkingen van het tuchtrecht. Je krijgt tools aangereikt om disciplinair onderzoek door een professional te kaderen en te begeleiden. Je leert inschattingen te maken op proportionele en rechtvaardige vormen van bestraffing. Je leert management hierover te adviseren, en correct op te volgen. 

N.B. Het invullen van deze module kwalificeert je niet om onderzoeken uit te voeren. Wil je onderzoeker worden, heb je buiten dit programma verdere training en kwalificatie nodig. Via een individuele eindopdracht, zet je (een deel van) het geleerde meteen om in praktijk.

Wens je deze module afzonderlijk te volgen? Schrijf je dan hier in.

Module 4: Het morele leerproces

In deze opleiding staat het moreel leerproces centraal: hoe zorgen we er als organisatie voor dat onze medewerkers worden gesterkt in het nemen van moreel juiste beslissingen? Ofwel, hoe zorgen we als organisatie ervoor dat we in ons handelen, in onze beslissingen, recht doen aan allen met wie en voor wie we werken?

Het moreel beraad vormt de kern van het morele leerproces van de organisatie en professionalisering van medewerkers. Tijdens een moreel beraad wordt gewerkt met een zevenstappenplan van morele oordeelsvorming. In de opleiding leer je aan hoe deze toe te passen op concrete vraagstukken. Denk daarbij aan vragen zo verschillend als: ‘Start ik de ontslagprocedure?’ of ‘Adviseer ik dat deze burger een toelage krijgt?’ 

Je verwerft inzicht en kundigheid in het begeleiden van een moreel beraad, zodat je personen die de basisopleiding gevolgd hebben, kan begeleiden in een gezamenlijk onderzoek naar de moreel juiste beslissing bij een lastig vraagstuk. Naast het begeleiden van een moreel beraad, bespreken we in deze opleiding hoe je een archief van casuïstiek kan opbouwen. In dit archief worden de uitkomsten uit de morele beraden vastgelegd. Op termijn zal dit archief als 'moresprudentie' ter lering als managementinformatie ingezet kunnen worden.

In onze VVSG-opleidingen noemen we het moreel beraad wel eens dilemmatraining. Het is de methodiek waarmee de reflectiekamer integriteit en de reflectiekamer zorg werken.

Als deel van deze opleiding, organiseer je een moreel beraad in je eigen organisatie.

Wens je deze module afzonderlijk te volgen? Schrijf je dan hier in.

 

Module 5: systeemanalyse

In deze laatste module draait het om jezelf als change agent in jouw organisatie. Je gaat de opbouw van het integriteitssysteem zien in het licht van organizational learning. Je bezint je op strategische keuzes bij de uitbouw van het integriteitssysteem in jouw organisatie, en gebruikt daarbij de diagnose van het integriteitssysteem als uitgangspunt. Je kijkt waar kansen liggen op quick wins, en waar de winst op langere termijn ligt. Je ziet het belang van het vormen van coalities. Je leert wrijving bij de bouw aan het integriteitssysteem zien als onderdeel van het leerproces, en leert deze omzetten in productieve leerprocessen rondom integriteit in jouw organisatie. Je rondt je eindopdracht af met een analyse van het bestaande integriteitssysteem en een presentatie aan jouw collega-deelnemers. Na deze module heb je zicht op jezelf als change agent integriteit in je eigen organisatie. Je kan jouw bestuur en management adviseren over de te nemen stappen bij de strategische ontwikkeling van het integriteitsbeleid in de organisatie. Je bent een bekwaam coördinator op het gebied van integriteit en wordt als expert gezien door je peers en het management en de medewerkers van jouw organisatie.

Gedetecteerde tijdzone